Privacy Statement Gewoon, gewoon

Gewoon, gewoon, gevestigd aan Essenlaan 29, 3931ZS Woudenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.gewoongewoon.info
Essenlaan 29
3931ZS Woudenberg
06-38741605

Mevr M. de Kok – van de Brug is de Functionaris Gegevensbescherming van Gewoon, gewoon.
Zij is te bereiken via: welkom@gewoongewoon.info

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gewoon, gewoon verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens

– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gewoon, gewoon verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Fysieke en mentale gezondheid. Deze gegevens hebben wij nodig om onze programma’s op jou af te stemmen. Bijvoorbeeld: allergieën voor voeding, mentale doelen en fysieke beperkingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gewoon, gewoon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Het optimaal begeleiden tijdens een coachingssessie
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Gewoon, gewoon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gewoon, gewoon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

– Mails > max. 2 jaar voor onze eigen administratie
– Informatie betreffende coachingssessie en samenvattingen van besproken informatie > maximaal 7 jaar
– Persoonlijke gegevens, inschrijvingen en facturen > max. 7 jaar voor de belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Gewoon, gewoon verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gewoon, gewoon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gewoon, gewoon gebruikt cookies of vergelijkbare technieken om te monitoren op de website en marketing doeleinden. Bijvoorbeeld om te zorgen dat je informatie niet constant dubbel te zien krijgt of informatie die je mogelijk ook interessant vind aan je te tonen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gewoon, gewoon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@gewoongewoon.info.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Gewoon, gewoon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gewoon, gewoon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via welkom@gewoongewoon.info.

Neem bij vragen over ons privacy statement gerust contact met ons op.