Algemene voorwaarden Gewoon, gewoon.

Gewoon, gewoon is een eenmanszaak gerund door Marleen De Kok- van de Brug, hierna te noemen Gewoon, gewoon.

Gewoon, gewoon zal zich tot het uiterste inspannen om te voldoen aan de verwachtingen van de deelnemers. Daarbij horen een aantal spelregels, deze zijn opgesteld in de vorm van dit document Algemene Voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor ieder programma en iedere overeenkomst tussen Gewoon, gewoon en haar deelnemers, tenzij hiervan uitdrukkelijk en in schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

De voorwaarden zijn te downloaden via de website www.gewoongewoon.nl en aan te vragen via welkom@gewoongewoon.nl.

Contactgegevens:
www.gewoongewoon.nl
Essenlaan 29
3931ZS Woudenberg
06-38751025

1. Algemeen

1.1 Onder ‘programma’ wordt in de algemene voorwaarden van Gewoon, gewoon verstaan workshops, lezingen, (online)cursussen, trainingen en coaching zowel LIVE of online, al dan niet meerdaags. Het in dit voorwaarde bepaalde geldt voor alle programma’s die worden georganiseerd door Gewoon, gewoon.

1.2 Onder ‘overeenkomst’ wordt in de algemene voorwaarden van Gewoon, gewoon verstaan de overeenkomst van een opdracht waarbij opdrachtnemer Gewoon, gewoon zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.

1.3 Onder ‘deelnemer’ wordt in de algemene voorwaarden van Gewoon, gewoon verstaan de persoon die zich opgeeft voor, dan wel deelneemt aan, een programma van Gewoon, gewoon.

1.4 Onder ‘opdrachtgever’ wordt in de algemene voorwaarden van Gewoon, gewoon verstaan de persoon, organisatie, stichting of vereniging die een deelnemer laat meedoen aan een programma van Gewoon, gewoon.

1.5 Onder ‘opdrachtnemer’ wordt in de algemene voorwaarden van Gewoon, gewoon verstaan Marleen de Kok- van de Brug, of een persoon werkend voor Gewoon, gewoon.

2. Aanmelding

2.1 Aanmelding voor deelname aan een programma van Gewoon, gewoon geschiedt via het online aanmeldformulier van de website. Deelnemer vult alle gevraagde gegevens van het aanmeldformulier in. Voor coaching programma’s is een aanmelding per telefoon of mail ook een mogelijkheid. De definitieve afspraak en tijd wordt dan in overleg vastgesteld.

2.2 In die van toepassing geschiedt plaatsing op volgorde van aanmelding. Bij over aanmelding wordt een wachtlijst aangelegd, ook op volgorde van aanmelding.

2.3 Aanmelding is pas definitief na de bevestiging per mail, waarin de algemene voorwaarden bijgevoegd worden, bij het definitief maken van de afspraak gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden en de betalingsverplichting.

3. Gezondheidsverklaring

3.1 Bij aanmelding van workshops, trainingen en cursussen dient de deelnemer altijd eventuele lichamelijke klachten en/ of psychische klachten te vermelden op het online aanmeldformulier of in het intakegesprek, als ook het gebruik van medicijnen. Lichamelijke en/ of psychische klachten die ontstaan na aanmelding dienen per omgaande schriftelijk aan Gewoon, gewoon te worden gemeld.

3.2 Bij aanmelding van workshops, trainingen en cursussen dient de deelnemer altijd eventuele voedselallergieën en/ of dieetwensen te vermelden op het online aanmeldformulier. Voedselallergieën en/ of dieetwensen die er zijn na aanmelding dienen per omgaande schriftelijk aan Gewoon, gewoon te worden gemeld.

3.3 Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van gegevens zoals genoemd bij punt 3.1 en 3.2 kan uitsluiting van deelname aan het programma tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Na het ontvangen van het online aanmeldformulier voor cursussen, workshops en trainingen stuurt Gewoon, gewoon binnen zeven dagen een bevestiging met factuur per mail. De betaling dient te geschieden volgens de betaalinstructie op de factuur. Voor het coaching programma dient de cliënt na afloop van de sessie te betalen volgens de instructies op de factuur, deze wordt binnen 3 dagen opgestuurd per mail. Indien er gekozen is voor een traject dient voorafgaande van het traject het totaalbedrag betaald te zijn.

4.2 Het totaalbedrag dient binnen 14 dagen na facturering te zijn voldaan. Bij ontvangst van de factuur minder dan 14 dagen voor start van programma, dient het totaalbedrag in ieder geval voor aanvang van het programma te zijn voldaan.

4.3 De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor het tijdig ontvangen van het te betalen bedrag door Gewoon, gewoon. Bij niet tijdige ontvangst van de betaling is de deelnemer in verzuim. Gewoon, gewoon stuurt in dit geval een betalingsherinnering.

4.4 De deelnemer heeft, na de betalingsherinnering, alsnog de mogelijkheid het totaalbedrag binnen vijf werkdagen te voldoen, echter ten alle tijden voor aanvang van programma. Indien betaling ook dan uitblijft, heeft de aanbieder het recht deelname aan het programma te annuleren en een incassotraject te starten.

4.5 Bij een incassotraject wordt de factuur verhoogd met de verschuldigde rente. Tevens zijn de incassokosten en eventuele hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer.

4.6 Alle genoemde bedragen in publicaties gelden per persoon en zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders staat aangegeven.

5. Annuleringsvoorwaarden

5.1 Als deelnemers besluiten te annuleren wegens ziekte, persoonlijke omstandigheden of andere reden, hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

– tot twee maanden voor aanvang van het aanbod: terugbetaling van 50% van de deelnamekosten

– tot een maand voor aanvang van het aanbod: terugbetaling van 25% van de deelnamekosten

– tot twee weken voor aanvang van het aanbod: geen restitutie mogelijk.

– indien de afzegging betrekking heeft op een individuele coaching sessie dient de afspraak 24 uur van te voren afgezegd worden. Bij afzegging binnen 24 uur wordt het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Indien er sprake is van een traject kan de afspraak tot 24 uur van te voren verzet worden. Indien binnen 24 uur de afspraak afgezegd wordt, vervalt het recht op de afspraak.

5.2 Het niet kunnen regelen van vervoer naar de locatie van programma, na betaling van de factuur aan Gewoon, gewoon, is geen geldige reden tot annulering van het programma.

5.3 Annuleren kan uitsluitend schriftelijk per email (welkom@gewoongewoon.info) waarbij de datum van de email geldt als annuleringsdatum. Een bevestiging hiervan is noodzakelijk als bewijs van annulering.

5.4 De deelnemer is geheel verantwoordelijk voor het juist en tijdig ontvangen van annulering door Gewoon, gewoon.

5.5 Bij onvoldoende aanmeldingen of bijzondere omstandigheden houdt Gewoon, gewoon het recht om het programma af te gelasten. In dit geval wordt het programma geannuleerd, waarbij alle gedane betalingen binnen zeven dagen zullen worden gerestitueerd aan de deelnemers.

6. Programma

6.1 Gewoon, gewoon heeft bij het programma een inspanningsverplichting naar normen van vakmanschap en zorgvuldigheid, geen resultaatsverplichting. Het ervaren succes van de deelnemer is geheel eigen verantwoordelijkheid en afhankelijk van eigen inzet en acties tijdens het programma.

6.2 De deelnemer neemt deel aan het programma vanuit een positieve grondhouding en stelt zich coöperatief en verantwoordelijk op bij het volgen van het programma.

6.3 Gewoon, gewoon verwacht van de deelnemers dat zij zich respectvol naar elkaar en Gewoon, gewoon gedragen. Bij misdragingen (drugs- en of overmatig drankgebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma.

6.5 Bij bijzondere omstandigheden houdt Gewoon, gewoon het recht om de inhoud van het programma te wijzigen waarbij de grote lijn van het programma intact blijft.

7. Medische disclaimer

7.1 Het programma dat wordt aangeboden door Gewoon, gewoon is bedoeld als persoonlijke ontwikkeling en niet als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Ernstige lichamelijke en/ of psychische klachten horen altijd besproken te worden met een gekwalificeerd arts.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Gewoon, gewoon zal haar uiterste best doen om zorg te dragen voor een goed verloop van het programma. De Deelnemer blijft echt te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen handelingen en gedrag. In geval van ongevallen of andere onvoorziene omstandigheden is Gewoon, gewoon op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan door, of in verband met haar verrichte diensten voor, tijdens en na het programma.

8.2 Deelnemer is aansprakelijk voor het eventueel door haar veroorzaakte ongevallen, onvoorziene omstandigheden, verlies of tijdens het gebruik van de locatie ruimte ontstane schade aan gebouw, inventaris en toebehoren. Alle daarmee verband houdende kosten zullen op de veroorzaker verhaald worden.

9. Geheimhouding

9.1 Gewoon, gewoon heeft een geheimhoudingsplicht en zal hetgeen wordt besproken op geen enkele wijze delen met anderen, ook niet met de eventuele opdrachtgever. Tenzij de deelnemer hier schriftelijk toestemming voor geeft.

10. Privacy

10.1 Gewoon, gewoon houdt zich aan de wet- en regelgeving voor het gebruik van persoonsgegevens zoals opgesteld door de algemene verordering gegevensbescherming (AVG). Onze privacyverklaring is te downloaden via de website www.gewoongewoon.nl

11. Onvoorziene gevallen

11.1 In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Marleen de Kok – van de Brug van Gewoon, gewoon. Rekening houdend met ter plaatse geldend recht en gebruiken en redelijkheid en billijkheid hanterend.

12. Overig

12.1 Gewoon, gewoon blijft eigenaar van auteurs-, handelsnaam-, intellectueel eigendoms- en andere rechten. Deelnemer mag deze rechten niet anders gebruiken dan voor eigen privégebruik.